Integritetspolicy

Kangas Hudvård AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för: www.kangashudvard.se | www.bokadirekt.se/kangashudvard

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:
Grundläggande information: för- och efternamn
Kontaktinformation: telefonnummer och e-postadress
Konto- och profilinformation: inställningar, preferenser
Betalningsinformation: transaktionsinformation, betalningsmedel
Kundhistorik och kundengagemang: boknings- och köpinformation, rabattkoder, lojalitetsprograminformation, aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster som du tidigare har haft, hur mycket och hur ofta de köpta, status för produkter/tjänster,
Kundaktivitet: boknings- ochhandlingshistorik från appen, webbplatsen eller elektronisk kommunikation vi skickar ut.

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter.

Hur vi använder personuppgifter
Leverans av tjänst/avtal
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.
Hantering av kundrelationer
Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel handla om kundtjänst, hantering av klagomål och felsökning gällande ditt konto. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.
Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. En stor del av detta arbete innebär att analysera olika former av personuppgifter, till exempel kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
Anpassad användarupplevelse
Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel reservera dig från att få e-post från oss. Utöver detta kan vi också be dig om samtycke att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi drar slutsatser om dina intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att vår marknadsföring ska bli mer relevant.
Systemövervakning, felsökning m.m.
Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.
Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet
Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet.
Följa rättsliga åtaganden
I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.Kameraövervakning
Kameraövervakning sker med kamera från Pre Gard/Securitas Direct på uppdrag av Kangas Hudvård AB.
Ändamål
Ändamålet med kameraövervakningen är att förhindra samt förebygga brottsliga handlingar så som skadegörelse och stöld.
Rättslig grund och berättigat intresse
Kameraövervakningen är ansedd nödvändig för ändamål som rör företagets berättigade intressen, detta efter att en intresseavvägning gjorts i samband med att företaget tidigare utsatts för en stöld. Företagets berättigade intresse är att förebygga, förhindra samt utreda brott så som stöld och skadegörelse. Observera att kameraövervakningen ej innefattar ljudupptagning.
Plats och tid för kameraövervakningen
Kameraövervakningen sker under salongens öppettider. Avvikelse från detta kan förekomma i händelse av brott utanför salongens öppettider, detta då kameran reagerar på rörelse. Kameraöverkaningen sker vid salongens entré/butiksdel samt i riktning mot kassan. Observera att övervakning ej sker i salongens behandlingsdel.
Lagringsperiod för inspelningsmaterialet och behörighet
I vanliga fall lagras inspelningsmaterialet under 7 dagar. Avvikelse från detta kan ske i händelse av brottsutredning. Inspelningsmaterialet lagras lokalt i övervakningskameran. Behörighet av materialet har Kangas Hudvård AB där tillåtelse att gå in i materialet endast ges vid incident, brott eller tekniska problem. Tillåtelse ges även i fall där de registrerade begär att få ut bilder av materialet på de själva. Vid händelse av pågående brott eller tekniska problem kan även Pre Gard/Securitas Direct ta del av materialet. I fall av brottsutredning kan Polisen eller annan brottsbekämpande myndighet få åtkomst till materialet.
Dina rättigheter som bevakad
Som kamerabevakad har du som enskild rätt att vända dig till Kangas Hudvård AB för att: få information om bevakningen, invända mot bevakningen, begära tillgång till materialet samt begära radering av materialet. Observera att tillgång till materialet endast ges i fall där endast du personligen syns på materialet, i fall där fler personer än du syns på materialet kommer dessa anonymiseras innan utlämning sker. Samt att begäran om radering av material inte beviljas i händelse av brott.


Dina rättigheter
Om du vill utöva någon av dina rättigheter nedan, kontakta oss på info@kangashudvard.se
Rätt till insyn i egna uppgifter
Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.
Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.
Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.
Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.
Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.
Dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.
Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter samt gällande kameraövervakningen
Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller kanalen du redan har etablerat med oss, eller via e-postadressen ovan. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).Adress

Badhusgatan 4a
722 15 Västerås

Följ salongen på sociala medier


No Code Website Builder